Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Seks vóór het huwelijk?

16 januari 2014

 

Healthy visions is een Noord-Amerikaanse vereniging. Deze tracht de jongeren te helpen afdoende maatregelen te nemen omtrent onderwerpen als seksualiteit, verloving of sociale relaties. Tegenover de druk van het milieu en deze van hun makkers gedragen een groot getal jongeren zich niet zoals ze dit zouden doen als ze voldoende argumenten en zelfbeheersing zouden hebben. Daarom is het belangrijk dat iemand hun in hun eigen taal en met een positief perspectief zegt hoe te handelen zonder zich door de stroming te laten meeslepen. Dat legt Carole Adlard, directrice van Healthy Visions uit.

De animators van Healthy Visions (HV), allen jongeren, hebben hun programma’s voorgebracht in de openbare en private scholen van Ohio, de Staat waar ze hun zetel hebben. Vele jongeren hebben een positief antwoord gegeven (zoals men kan zien op de website van de vereniging), en in de voorbije maand juli bekwam een televisie-documentaire over dit initiatief een regionale prijs.

Wij interviewden Carole Adlard, oprichtster en directrice van dit initiatief.

— Volgens wat u zegt hebben de besprekingen-dialogen die u in de instellingen organiseert als kenmerk echte conversatieste zijn en een duidelijke praktische oriëntering te hebben. Wat betekent dit?

— Om bij de jongeren aansluiting te vinden moet men ze aanspreken in hun eigen register en met hun taal. De animators van HV gebruiken de uitdrukkingen van de jongeren. Door te spreken met de jongereneerder dan tot de jongeren beschouwen deze de animator eerder als een vriend of een mentor dan als een professor of een overste.

De praktische oriëntering bezorgt de jongeren een leidraad voor hun gedrag in het dagelijks leven. De animators geven hun concrete voorbeelden die ze kunnen begrijpen. Dit op praktische gevallen gebaseerd inzicht laat aan de aanwezigen toe zich deze toestanden in te beelden en te bedenken hoe ze zouden reageren. Na zo een geval bieden de animators de hulpmiddelen aan —de woorden, de daden— die nodig zijn om zich in iedere toestand uit de slag te trekken. De studenten leren bv. hoe aan een relatie op een zekere en respectvolle wijze een einde te maken, of nog wat te doen bij kwelling, of nog hoe een goede vriend te zijn.

Alledaags geworden seks

— Wat is het eerste punt om een rijpe en verantwoorde visie te hebben over seksualiteit?

— De zelfwaardering is de spil van de besprekingen van HV: ze is fundamenteel voor de jongeren. Zij die er weinig hebben zien hun leven als een mislukking. Bijvoorbeeld: wanneer een meisje een sentimentele relatie waarin ze wordt mishandeld niet verbreekt, dan is dit omdat ze denkt dat ze dat verdient. Wanneer een jongen verslaafd geraakt aan alcohol of aan drugs, dan is dit omdat hij denkt dat hij aan de mensen niet zal bevallen zoals hij is, en hij verbergt zich. Het gebrek aan zelfwaardering leidt tot gevaarlijke gedragingen.

HV zegt aan de studenten dat zij waarde hebben, dat zij belangrijk zijn en dat men van hen kan houden zoals ze zijn. Wat ook ze hebben kunnen doormaken als beproeving, dàt zal altijd waar zijn. Dit te weten geeft hun het vertrouwen dat hun later zal toelaten afdoende beslissingen te nemen en correct na te denken.

— In onze tijd verspreidt zich een alledaags geworden visie van de seksualiteit; vele televisie-reeksen en films stellen ze voor als een eenvoudig vermaak. Hoe zijt u erin geslaagd verbinding te maken met de jongeren en tevens hun een diepere idee te geven van seks?

— Wij trachten aan de jongeren uit te leggen dat het alledaags worden van seks voor hen geen groot probleem mag uitmaken; zoals zulks het geval is op vele andere gebieden: wat de spektakelindustrie toont, beantwoordt niet aan de werkelijkheid.

Ten eerste laten wij hen bewust worden van de realiteit: seks zonder binding kan schadelijk zijn, niet enkel wegens de seksueel overdraagbare ziekten, maar ook wegens de “liefdesziekten”, deze welke hun vermogen om lief te hebben of hun zelfwaardering aantasten; trouwens de jongeren die een actief seksueel leven leiden zijn minder talrijk dan wat de media hun trachten te doen geloven.

Ten tweede leggen wij uit dat seks een zeer goede zaak is. De studenten horen graag spreken over seks; wij maken dus gebruik van hun enthousiasme en wij helpen hen de gevaren van seks vóór het huwelijk te begrijpen.

Engagement

— Verloving, seks, zelfwaardering: welke relatie hebben deze drie begrippen in het hoofd van een jongere van vandaag?

— Wij spannen ons in om de idee te ontmaskeren dat liefde en seks synoniem zijn. Daarom leggen wij uit dat iemand die je echt lief heeft niet zal toelaten je seksueel te gebruiken. Onze eerste boodschap is de onthouding: wachten tot het huwelijk. Het is slechts in de context van een totaal engagement, waarin ieder persoon zijn waardigheid en deze van het echtpaar erkent, dat seks zijn natuurlijke plaats vindt en het paar sterk maakt.

— Op welk ogenblik en hoe moeten de ouders over seks spreken aan hun kinderen?

— Dit ogenblik is moeilijk te bepalen; men is geneigd te zeggen “wanneer het opportuun is”, maar dit is afhankelijk van iedere toestand. Toch hebben over het algemeen de kinderen het nodig er wat over te horen spreken vóór het schooljaar waarin ze 12-13 jaar oud worden, of in de loop van dat jaar. Wanneer ze in het volgend jaar terugkomen, bluffen de meeste schoolmakkers reeds met te beweren alles te weten over seks. Het is dus beter erover eerder te spreken opdat ze de realiteit zouden kennen. Soms zijn jongere leerlingen —van de drie voorgaande schooljaren— reeds geschikt om voordeel te halen uit zo een gesprek.

De beste manier om over dit onderwerp te spreken is gebruik te maken van omstandigheden waarin men rustig kan spreken, zoals tijdens een lange reis. Het gesprek kan wat gespannen zijn, maar de stille ogenblikken dienen om de jongere vragen te laten stellen die hem in een andere context lastig zouden toeschijnen. Het gesprek moet een natuurlijke toon bewaren en zo mogelijk, hem de gelegenheid geven uit te leggen wat hij gehoord heeft of wat hij over seks reeds weet.

“Had ik het maar niet gedaan”

— In het huidig klimaat zou men geneigd zijn te zeggen dat de adolescenten iedere remming of de minste schaamte betreffende seks verloren hebben. Is dat waarlijk zo?

— Neen. In feite zijn deze talrijk die naderhand beschaamd zijn over hun seksuele relaties. De grote meerderheid van seksueel actieve jongeren waarmee HV in contact kwam, zou gewenst hebben te wachten. Als zij deze ervaringen zouden kunnen uitwissen, zouden zij dat graag doen. De redenen daartoe zijn gevarieerd: zij gaan niet meer om met de betrokken persoon, zij zijn verder gegaan dan zij het gewenst hadden, zij waren niet volledig bewust van wat zij deden, zij hadden gedronken, enz. Niettegenstaande het feit dat de media hen aanzetten de ervaring van hun seksualiteit te doen alsof zulks niets inhoudt, liegen het hart en het geweten van het menselijk wezen niet. En de betrokken ervaring wordt iets van henzelf: ze kan niet uitgewist worden.

— Waarom en tot wanneer raadt u aan de studenten aan te wachten om seksuele relaties te hebben?

— Het “tot wanneer” is eenvoudig: tot het huwelijk. Zulks is van toepassing voor alle studenten wegens het eenvoudig feit dat over het algemeen allen (zelfs dezen welke homoseksuele neigingen hebben) eens willen huwen. Bovendien bevordert vroegtijdige seks de seksueel overdraagbare ziekten en kan ze leiden tot ongewenste zwangerschappen. Daartegenover vermindert het huwelijk het besmettingsrisico en biedt het gunstige voorwaarden om een kind op te voeden. De emotionele risico’s zijn buiten het huwelijk ook groter. Seks vindt zijn plaats wanneer er een engagement is tussen twee personen voor het hele leven.

— Steunt de boodschap van Healthy Visions in zekere mate op de christelijke leer?

— Wij stemmen in met de christelijke opvatting die seks opvat als iets goeds, want ze is een deel van Gods schepping. God wil dat de mensen haar beleven in vreugde binnen het huwelijk. Onze besprekingen bevatten elementen van de christelijke verkondiging en staven de logica ervan, maar om onze aanwezigheid te behouden in de niet-confessionele scholen moeten wij thema’s, waarheden en universele gegevens gebruiken die onze manier om seks te begrijpen als doel hebben, niet de concrete leer van het christendom.

Deze tekst werd gepubliceerd doorAceprensa onder de titel Vele jongeren zijn beschaamd over hun vroegtijdige seksuele ervaringen”. Bron: http://www.aceprensa.com/articles/muchos-jovenes-se-averguenzan-de-sus-experiencias-sexuales-prematuras/. Deze tekst werd uit het Frans vertaald door Walter Van Goethem.