Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Algemene voorwaarden / Conditions Générales

Leveringsvoorwaarden

 • Uw bestelling zal worden verstuurd per post tegen de gebruikelijke voorwaarden van verpakking en verzending. De verzendkosten bedragen 5,40€ bij bestelling onder de 50€, boven de 50€ kost de verzending 6,95€ Gelieve ons te contacteren zo u de voorkeur zou geven aan een andere methode.
 • U betaalt de goederen via bancontact bij de bestelling. U kan uiteraard ook kiezen voor betaling per overschrijving voor of na de levering.
 • Bij bestellingen boven de € 50 dient u altijd vooraf te betalen voor verzending van de goederen. Betaling dient te geschieden per overschrijving of via bancontact.
 • Betaling dient plaats te vinden binnen twee weken na levering. De gegevens voor de betaling vindt u op de factuur die wij u met de levering toezenden.
 • Gedurende een termijn van veertien kalenderdagen ingaand op de dag volgend op de levering, kan u de koop herroepen. U dient ons hiertoe enkel de goederen terug te zenden op uw kosten en in perfecte staat.
 • Indien u het recht van herroeping uitoefent, zullen wij u binnen dertig dagen de sommen die u ons desgevallend al zou hebben betaald voor die levering terugstorten.
 • Bij geschillen zijn de rechtbanken van Leuven exclusief bevoegd. Alleen het Belgisch recht is toepasselijk.
Conditions Générales de Vente
 • Votre commande sera expédiée aux tarifs normaux d’emballage et de poste. Les frais d’envoi sont de 5,40€ pour les commandes inférieures à 50€, à partir de 50€ les frais de port sont de 6,95€ Si vous préférez utiliser une autre méthode veuillez nous contacter.
 • Vous payez la marchandise via bancontact lors de la commande. Bien entendu, vous pouvez également choisir de payer par virement bancaire avant ou après la livraison
 • Pour les commandes supérieures à 50 euros, vous devez toujours payer à l’avance avant l’expédition des marchandises. Le paiement doit être effectué par virement bancaire ou par bancontact.
 • Le paiement doit intervenir dans les deux semaines qui suivent la livraison. Les données pour le paiement se trouvent sur la facture jointe à la livraison.
 • Vous pouvez renoncer à votre achat dans les quatorze jours calendrier à compter du lendemain du jour de la livraison du bien. Il vous suffit de nous renvoyer le bien en parfait état.
 • En cas d’exercice du droit de rétractation, vous serez remboursé dans les trente jours des sommes que vous avez, le cas échéant, versées en paiement.
 • En cas de litige, seuls les tribunaux de Louvain seront compétents. Le droit Belge est seul applicable.

Privacybeleid
Didoc vzw hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Didoc vzw, Braambessenweg 24 te 3200 Aarschot, info@didoc.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Didoc vzw, Braambessenweg 24 te 3200 Aarschot, info@didoc.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Didoc vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Didoc-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Didoc-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is eigendom van Didoc vzw
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Didoc vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Didoc VZW levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Didoc VZW de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Didoc VZW kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Didoc VZW geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Didoc VZW kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Didoc VZW verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Conditions d’utilisation
Ce site web est la propriété de Didoc vzw.
En accédant à ce site web et en l’utilisant, vous marquez explicitement votre accord avec les conditions générales suivantes :

Droits de propriété intellectuelle
Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou d’entreprises, textes, images, etc. sont protégés par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Didoc vzw ou à des tiers titulaires de ces droits.

Limite de responsabilité
Les informations contenues sur ce site web sont de nature générale. Ces informations ne sont pas adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques et ne peuvent donc être considérées comme un conseil personnel, professionnel ou juridique à l’utilisateur.
Didoc vzw consent de gros efforts pour que les informations mises à disposition soient complètes, correctes, exhaustives et à jour. Malgré ces efforts, des erreurs peuvent figurer dans les informations mises à votre disposition. Si les informations diffusées sur le site comportaient des erreurs ou si certaines informations étaient indisponibles sur ou via le site, Didoc vzw mettra tout en oeuvre pour rectifier la situation.
Didoc vzw ne peut toutefois pas être tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation des informations mises à disposition sur le site.

Si vous veniez à constater des erreurs dans les informations mises à disposition sur le site, vous pouvez contacter le gestionnaire du site.
Le contenu du site (y compris les liens) peut être adapté, modifié ou complété à tout moment sans avertissement ni communication aucune. Didoc vzw n’octroie aucune garantie de bon fonctionnement du site web et ne peut en aucune manière être tenue responsable d’un dysfonctionnement du site, d’une non-disponibilité provisoire du site ou de toute forme de dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de l’accès au site et de l’usage du site.

En aucun cas, Didoc vzw ne pourra être tenue pour responsable envers quiconque, d’une manière directe, indirecte, spéciale ou autre, des dommages qui pourraient résulter de l’usage de ce site ou d’un autre, en raison notamment des connexions ou des liens hypertextes, incluant, sans limitation, toute perte, interruption du travail, détérioration de programmes ou de données sur le système informatique, le matériel, les logiciels, etc. de l’utilisateur.

Le site web peut contenir des liens hypertextes vers des sites ou pages web de tiers ou y faire référence de manière indirecte. La présence de liens vers ces sites ou pages web ne signifie nullement une approbation implicite du contenu de ces sites ou pages.
Didoc vzw déclare explicitement qu’elle n’a aucune autorité sur le contenu ou sur les autres caractéristiques de ces sites ou pages web et ne peut en aucun cas être tenue responsable du contenu ou des caractéristiques desdits sites ou pages web, ni de dommages pouvant résulter de leur utilisation.

Droit applicable et tribunaux compétents
Ce site est régi par le droit Belge en vigueur. Seuls les tribunaux de l’arrondissement de Louvain sont compétents en cas de litige.