Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

De paus wijdt de priesters toe aan Maria

27 mei 2010

Tijdens zijn recent apostolisch bezoek aan Portugal heeft Benedictus XVI de priesters toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. De viering vond plaats te Fatima op 12 mei ll. Ziehier de tekst van het gebed van de paus.Onbevlekte Moeder, 
Op deze genadeplaats 
waar de liefde van Uw Zoon Jezus, 
Eeuwige Hogepriester, ons, 
zonen in de Zoon en Zijn priesters, 
heeft samengeroepen, wijden wij ons toe aan Uw moederlijk Hart, 
om getrouw de Wil van de Vader te vervullen.

 

Wij beseffen dat zonder Jezus 
wij niets goeds kunnen doen (vgl. Joh. 15, 5) 
en dat enkel door Hem, met Hem en in Hem, 
wij voor de wereld 
instrumenten van heil kunnen zijn

 

Bruid van de Heilige Geest, 
bewerk voor ons de onschatbare gave 
van de omvorming in Christus. 
In dezelfde kracht van de Geest 
die U overschaduwde en 
tot Moeder van de Verlosser gemaakt heeft, 
help ons dat Christus, Uw Zoon, 
ook in ons geboren wordt. 
Moge zo de Kerk 
vernieuwd worden door heilige priesters, 
die door de genade van Hem, 
die alles nieuw maakt, omgevormd worden.

 

Moeder van de Barmhartigheid, 
het was Uw Zoon Jezus die ons geroepen heeft 
om te worden zoals Hij: 
licht van de wereld en zout van de aarde (vgl. Mt 5, 13-14).

 

Help ons, 
door uw krachtige voorspraak, 
dat wij niet tekort schieten aan deze hoge roeping, 
dat we nooit toegeven aan ons egoïsme, 
aan de verleidingen van de wereld 
en verlokkingen van het Kwaad.

 

Bewaar ons met Uw zuiverheid, 
bescherm ons met Uw deemoed 
en omarm ons met Uw moederlijke liefde, 
die zich weerspiegelt in zovele zielen 
die aan U toegewijd zijn 
en die voor ons 
echte geestelijke moeders geworden zijn.

 

Moeder van de Kerk, 
wij priesters, 
willen herders zijn 
die niet zichzelf hoeden, 
maar zich geven aan God voor hun broeders 
en daarin hun geluk vinden. 
Niet enkel met woorden, maar met ons leven, 
willen wij deemoedig herhalen, 
dag na dag, 
ons “hier ben ik”.

 

Door U geleid, 
willen wij Apostelen 
van de Goddelijke Barmhartigheid zijn 
en vol vreugde elke dag het 
Heilig Offer van het Altaar vieren 
en ieder die erom vraagt 
het sacrament van de Verzoening aanbieden.

 

Voorspreekster en Middelares van Genade, 
Gij die helemaal zijt opgenomen 
in het enige, universele middelaarschap van Christus, 
smeek bij God voor ons 
een geheel vernieuwd hart af, 
een hart dat God met alle kracht bemint 
en de mensheid dient zoals Gij gedaan hebt.

 

Herhaal bij de Heer 
Uw krachtdadig woord: 
“Zij hebben geen wijn meer” (Joh. 2, 3), 
opdat de Vader en de Zoon opnieuw, 
als in een nieuwe zending, de Heilige Geest over ons uitstroomt.

 

Vol van verwondering en dankbaarheid 
voor Uw blijvende aanwezigheid onder ons, 
wil ook ik, in naam van alle priesters, 
uitroepen: 
“Waar heb ik het aan te danken 
dat de Moeder van Mijn Heer tot mij komt” (Lc. 1, 43) 

Moeder sinds den beginne, 
Gij wordt niet moe “ons te bezoeken”, 
te troosten en te ondersteunen. 
Kom ons ter hulp 
en bevrijd ons van elk dreigend gevaar. 
Door deze akte van toevertrouwen en toewijding 
willen Wij U op een nog diepere 
en volmaaktere wijze, 
voor altijd en helemaal, 
in ons menselijke en priesterlijke bestaan opnemen.

 

Moge Uw aanwezigheid de woestenij 
van onze eenzaamheid 
opnieuw doen bloeien 
en de zon over onze duisternis doen schijnen 
en breng na de storm de rust terug 
opdat iedere mens de verlossing moge zien 
van de Heer, 
die de naam en het gezicht heeft van Jezus, 
die zich weerspiegelt in onze harten, 
voor altijd verenigd met Uw Hart.

 

Amen!


Bron : http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=3574